zlomowanie i kasacja aut

Przepisy

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji7 określiła zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska, zdrowia lub życia ludzi są pojazdami wycofanymi z eksploatacji (art. 3a ust. 1). Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, natomiast ich demontaż może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu lub punt zbierania pojazdów są obowiązani przyjąć pojazd uznany za odpad, który jest: zarejestrowany na terytorium kraju; kompletny; oraz pozbawiony innych odpadów – bez pobierania opłaty od jego właściciela. Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów, wymagania techniczne pojazdu wycofanego z eksploatacji ma określić minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Środowiska nie wydał w tym zakresie rozporządzenia, co nadal utrudnia obiektywne stwierdzenie, kiedy pojazd staje się odpadem. 

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o jego wyrejestrowanie

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przekazania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów samochodowych kwasowoołowiowych prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

e-mail

numer telefonu

Opis auta przeznaczonego na złom

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany do przekazania wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, z którym zawarł umowę, jeżeli nie jest to ten sam przedsiębiorca,

Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany wykonać raz na rok próbę strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych
Auto złomowanie utylizacja demontaż pojazdów w Poznaniu utylizacja eternitu utylizacja samochodów © 2016
złomowanie Poznań