zlomowanie i kasacja aut

Auta uszkodzone

Przyjmujemy do utylizacji auta sprawne i uszkodzone. Samochody powypadkowe oraz zdekompletowane.

Złomowanie

tel. 507-33-46-33

  • uszkodzone
  • zardzewiałe
  • na złom
  • zdekompletowane
  • sprawne


Masa własna pojazdu to w  rozumieniu przepisów o  ruchu drogowym, pomniejszona o masę paliwa w ilości nominalnej .

Pojazd wycofany z eksploatacji to pojazd, który nie spełnia wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska, zdrowia lub życia ludzi.

Odzyskiwanie surowców ze złomowania to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych

Recycling pojazdów to zorganizowana działalność polegająca na odzyskaniu z samochodu wszystkich części i zespołów przydatnych do dalszej eksploatacji oraz przeznaczonych do powtórnego przetworzenia


Auto złomowanie utylizacja demontaż pojazdów w Poznaniu utylizacja eternitu utylizacja samochodów © 2016
samochody na złomowisku