zlomowanie i kasacja aut

Obowiązki wprowadzających pojazdy na rynek polski

Producent bądź importer wprowadzający pojazd na rynek jest zobowiązany do stworzenia sieci odbioru pojazdów obejmującej terytorium Polski, aby właściciel miał możliwość oddania go do punktu zbiórki pojazdów lub stacji demontażu, znajdujących się nie dalej, jak 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela pojazdu. Wprowadzający pojazdy zostali zobligowani do utworzenia polskiej sieci recyklingu do 1 stycznia 2006 roku. 

Obowiązkiem producentów jest maksymalne ograniczenie zastosowania w pojazdach samochodowych substancji niebezpiecznych. Producent lub importer powinien nadto podać informacje o sposobie demontażu oraz zobowiązany jest do zapewnienia stosownego oznaczania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów.  

 

Obowiązki właścicieli pojazdów

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Przekazując pojazd zobowiązany jest okazać:

 1. dowód tożsamości,
 2. dokumenty pojazdu (dowód rejestr. i kartę pojazdu)  
 3. dokument potwierdzający własność.

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu auta lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. 

 

Obowiązki prowadzących stacje demontażu (autozłom)

 

 1. Zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów.
 2. Przyjąć każdy pojazd wycofany z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne.
 3. Przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, który jest kompletny, obowiązany jest do:
 • unieważnienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych,
 • wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu (w 3 egz., 1 egz. w ciągu 7 do organu rejestrującego).
 1. W przypadku przyjmowania pojazdu, który nie spełnia warunków kompletności, stacja demontażu jest zobowiązana do wydania zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu.
 2. Prowadzi ewidencję zaświadczeń o demontażu pojazdu oraz zaświadczeń  o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wydanych przez niego i przez punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarta została umowa.
 3. Obowiązany jest osiągać poziom odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.
 4. Musi sporządzać roczne sprawozdanie zawierającego informacje stosownie do wymogów ustawy.
 5. Obowiązany jest w terminie 14 dni złożyć właściwemu wojewodzie zawiadomienie o zakończeniu działalności stacji demontażu. 

 

Prawa prowadzących stacje demontażu

Przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji może być pobrana opłata od właściciela pojazdu. Nie pobiera się opłaty, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a)pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju, zgodnie  z odrębnymi przepisami;

b)pojazd wycofany z eksploatacji:

 • jest kompletny,
 • nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu.

Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90 % masy pojazdu. W przypadku przyjmowania od właściciela niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji opłata, nie może przekraczać wysokości 10 zł za 1 kg brakującej masy pojazdu.

Prowadzący stację może odmówić przyjęcia niekompletnego pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu odmawia uiszczenia opłaty.

 

Obowiązki firm prowadzących punkty zbierania pojazdów przeznaczonych na złomowanie

 

 1. Obowiązany jest zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 2. Musi dysponować umową z stacją demontażu, dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.
 3. Obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu.
 4. Wydaje zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, w czterech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi i trzeci są przekazywane w terminie 7 dni  do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, w którego imieniu zaświadczenie zostało wydane.
 5. Zobowiązany jest w terminie 14 dni złożyć właściwemu staroście zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z stacją demontażu.

 

Obowiązki właścicieli strzępiarek 

Najpierw wyjaśnijmy jednak, co to jest strzępiarka? 

Jest to młyn przemysłowy, w którym w trakcie złomowania karoseria samochodu ulega rozdrobnieniu w bardzo krótkim czasie. Strzępiarka to:

1)podajnik do złomu i 

2)urządzenie, które służy do strzępienia. 

 

Sam proces strzępienia odbywa się w obszarze zamkniętym – jak gdyby w bębnie pralki. Hałas u źródła wynosi ok. 100 dB. Strzępiarka to cały system separacji wszystkich zanieczyszczeń. Złom zostaje postrzępiony na drobne kawałki, oddzielane są zanieczyszczenia i metale kolorowe, a w wyniku tego uzyskuje się złom strzępiony – najczystszy, jaki może być. Wszystkie zanieczyszczenia zostają odizolowane i nie trafiają do pieca, pnieważ zostają usunięte.

 

Obowiązkim właścicieli strzępiarek jest:

1)Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi rozdrabniania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2)Wykonanie raz na rok próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych.

3)Przekazywanie stacjom demontażu, od których przyjmuje odpady do strzępienia, informacje dotyczącą zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonych           w wyniku przeprowadzenych prób

4)Przekazywanie informacji, o której mowa w ust. 2, marszałkowi województwa, wraz ze zbiorczym zestawieniem danych

 

 

e-mail

numer telefonu

Opis auta przeznaczonego na złomAuto złomowanie utylizacja demontaż pojazdów w Poznaniu utylizacja eternitu utylizacja samochodów © 2016
złomowanie Poznań