zlomowanie i kasacja aut

Obowiązki administracji publicznej dotyczące złomownia samochodów 

1.Starosta po uzgodnieniu z wojewodą wydaje i cofa (przy poświadczeniu nieprawdy lub naruszaniu przepisów) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (punkt zbierania pojazdów), określąc stacje(ę) demontażu, którym punkt zbierania pojazdów jest obowiązany przekazywać zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji.

2.Wojewoda wydaje i cofa (przy poświadczeniu nieprawdy lub naruszaniu przepisów) pozwolenia zintegrowane lub decyzje w zakresie gospodarki odpadami, wymaganych w związku  z prowadzeniem stacji demontażu. 

3.Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być wydane po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Wojewoda jest organem właściwym do wydania i cofania (przy naruszaniu przepisów) pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej  w związku z prowadzeniem strzępiarki i prowadzi wykaz:

  • stacji demontażu,
  • punktów zbierania pojazdów.

Informację o umieszczeniu w wykazie lub usunięciu z wykazu, wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji pojazdów. Wykaz, ten zamieszcza się stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska co najmniej raz w roku kontroluje każdą stację demontażu. 

 

 

e-mail

numer telefonu

Opis auta przeznaczonego na złomAuto złomowanie utylizacja demontaż pojazdów w Poznaniu utylizacja eternitu utylizacja samochodów © 2016
złomowanie Poznań